Itäharjun ja Kupittaan yhdistävän Turun Tiedepuiston kansihankkeen hankinta on avoinna Hilma-kanavalla. Laajaan hankintakokonaisuuteen sisältyvät alueen kokonaissuunnitelma, mittavat infrahankkeet ja ammatillisen koulutuksen keskitetty Taito-kampus. Kaupunkikehityksen kannalta merkittävälle, monipuolista rakentamista ja laajat rakennusoikeudet sisältävälle hankkeelle haetaan toteuttajia allianssimallilla.

Hankinnan käynnistysvaiheen aikataulu

Tiedepuiston kansihanke julkisten hankintojen Hilma-kanavalla

Tiedepuiston kansihankkeen infon 13.8.2021 esitysaineisto (pdf)

  • Hankintaan liittyvät kysymykset tulee jättää Tarjouspalvelun kautta viimeistään 19.8.2021 klo 13.00.
  • Kysymyksiin annettavat vastaukset julkaistaan Tarjouspalvelun kautta viimeistään 26.8.2021.
  • Osallistumishakemus on jätettävä Tarjouspalvelun kautta viimeistään 6.9.2021 klo 13.00.

Hankkeen etenemistä voi seurata sivulta turuntiedepuisto.fi/kansi.

Tiedepuiston kansihankkeen tavoitteena on luoda suunnittelualueelle kaupunkitilojen sarja, joka muodostaa Tiedepuiston vahvan ja energisen ytimen. Julkista tilaa ja erilaisia palveluita yhdistävä alue tuo Tiedepuistoon lisää elävyyttä ja tukee alueen nopeasti kasvavan toimijajoukon sisällöllistä tekemistä.

- Monien tutkimusten mukaan tiedepuistojen ja osaamiskeskusten merkittävä vahvuustekijä ovat erilaisten toimijoiden kohtaamiset. Eniten työelämässä lisäarvoa tuottaa vuorovaikutteisuus. Näitä kohtaamisia myös Tiedepuiston kannen alueella halutaan tukea. Alueesta toivotaan ympäri vuorokauden ja vuoden aktiivista ja elävää, aitoa kaupunkia, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kuvailee tavoitteita.

Hankinnan kohteena oleva suunnittelualue on pinta-alaltaan yli 16 ha ja se sijoittuu valtaosin Itäharjun teollisuusalueelle, joka on muuntuvan maankäytön aluetta. Suunnittelualue muodostaa liikenteellisesti ja toiminnallisesti kokoavan keskuksen kahden nyt varsin erillisen kaupunginosan väliselle alueelle. Uudistusten myötä Helsinginkadun ja rautatien estevaikutus poistuu ja Itäharju tulee luontevaksi osaksi Tiedepuiston aluetta.

- Voimakkaasti tiivistäen voisi sanoa, että hankkeessa tärkeintä on Kupittaan ja Itäharjun kaupunginosien integrointi sekä joukkoliikenteen mahdollistaminen, moniin muihin ratkaisuihin kilpailijoilla on enemmän vapauksia, Hintsanen sanoo.

Estevaikutuksen poistamisessa ei ole kyse pelkästään sitä, että päästään radan ja tien yli, vaan myös ihmisten kokemasta yhtenäisyyden tunnusta: esteettömyydestä, toimivuudesta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Hankkeessa on potentiaalia innovatiivisille ratkaisuille ja niitä lähdetään myös hakemaan.

- Uskomme hankinnan herättävän laajaa kiinnostusta, sillä tämä on alan yrityksille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä näyttämään omaa osaamistaan ja vaikuttamaan Turun kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvan Tiedepuiston kehitykseen, Turun Tiedepuiston hankejohtaja Timo Laine sanoo.

- Hankintaan sisältyy allianssilla toteutettavan merkittävän hankinnan lisäksi sitoumus toteuttaa 20 000 kem2 kerrosalaa toimistorakentamista konsortion omana hankkeena. Lisäksi optiona on ostaa saman verran asuinrakennusoikeutta. Tämä yhteensä maksimissaan 40 000 kem2 rakennusoikeudella toteutettavien hankkeiden arvo, allianssitoteutusten noin 150 milj. euron hankkeiden lisäksi, on huomattava ja se tuo lisätyötä vuosiksi, Laine kuvaa hankkeen houkuttelevuutta kilpailukonsortioiden kannalta.

Tiedepuiston kansihankkeen suunnittelualue.

Allianssimallilla useita etuja

Muodostettavilta konsortioilta edellytetään laaja-alaista osaamista paitsi rakenteellisista myös Tiedepuiston ympäristön huomioivista liikenteen liittymisratkaisuista. Tiedepuiston kannen alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Alue on suunnitteilla olevan Tunnin juna -yhteyden ja muun joukkoliikenteen kannalta keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

Uudistusten myötä Helsinginkadun ja rautatien estevaikutus poistuu.

- Monipuolisen ja laaja-alaisen osaamisen mukaan saaminen mahdollistuu allianssimallilla, jolla on useita muitakin vahvuuksia. Allianssissa tilaajan ja tuottajaosapuolten yhteistyö on tiivistä ja niin riskit kuin mahdollisuudetkin yhteisiä. Hankekokonaisuutta voidaan allianssissa joustavasti ohjata hankintavaiheesta rakentamiseen​ ja siinä on potentiaalia innovatiivisille ratkaisuille, Laine perustelee toteutusmallin valintaa.

Tavoitteena on, että kilpailun pohjalta muodostettava allianssi voisi aloittaa suunnittelutyönsä keväällä 2022 samanaikaisesti alueen kaavoituksen kanssa. Hankesuunnitelmat ja kustannusarviot tuodaan hankkeittain hyväksyttäviksi kaupunginvaltuustoon.​
 

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi Turun kaupungin kolmesta kärkihankkeesta ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Turun yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymään ja edelleen Itäharjulle ulottuva Tiedepuiston alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Tiedepuiston kehittämiselle antaa kehyksen vuonna 2017 julkistettu Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuva, Masterplan 2050.

www.turuntiedepuisto.fi

Uutista on täydennetty 13.8.2021 järjestetyn infon jälkeen infon aineistoilla.

Kaupunginosa/Alue: