Nytt byggande på drygt en miljon kvadratmeter, investeringar på flera miljarder, över 10 000 nya arbetsplatser och bostäder för 20 000 nya Åbobor på en timmes avstånd från huvudstadsregionen. Åbo stad har ställt upp ambitiösa mål för att utveckla området för Åbo Vetenskapspark som ett internationellt betydande kompetenskluster och som ett skyltfönster för toppkunnande.

Åbo främjar målmedvetet tillväxten för att möta den exceptionellt omfattande positiva strukturomvandlingen. Vetenskapsparken som breder ut sig till Universitetscampuset och Kuppisområdet spelar en viktig roll när det gäller att främja tillväxten förutom som ett mångsidigt utbildnings- och forskningskoncentration men också som ett internationellt betydande centrum för den kompetensintensiva företagsverksamheten och som en attraktiv boendemiljö.

- Åbo Vetenskapspark har möjligheter att vara ett globalt betydande innovationskluster där näringslivet, högskolorna och näringsbolaget i området på ett unikt sätt samarbetar för att uppnå de gemensamma målen, konstaterar stadsdirektör Minna Arve.

Syftet med framtidsbilden för vetenskapsparken (Masterplan för Åbo Vetenskapspark 2050) är att skapa riktlinjerna för utvecklingen under de kommande decennierna och ta fram en vision om hur den utvidgade helheten mot Österås skulle kunna se ut i framtiden. Masterplanen syftar framför allt till att utnyttja Vetenskapsparkens unika läge och den potential som det mångsidiga kompetensklustret erbjuder så att den helhetsmässiga utvecklingen gynnas av detta.

Bild: Lunden Architecture Company

Entimmeståget kopplar Vetenskapsparken och huvudstadsregionen ihop med ett enhetligt pendlingsområde vilket för sin del kommer att bli en attraktionsfaktor för ett omfattande lokal- och bostadsbyggande i området. Att Vetenskapsparken är belägen intill spåret gör det möjligt att den snabba tågförbindelsen kan utnyttjas till fullo tack vare de korta resekedjorna. Den totala resetiden kommer förutom tågresan inte att öka med flera minuter.

- Utvecklingsvisionen bidrar till riksomfattande fördelar så att korridoren Åbo - Helsingfors bildar en tillväxtaxel som internationellt sett är mer intressant än förut. Entimmeståget och den nordliga tillväxtzonen förenar centralorterna i södra Finland med ett enhetligt arbetsmarknads- och ekonomiområde som erbjuder företag internationellt attraktiva investeringsobjekt och etableringsmöjligheter, betonar stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Den sammanlagt ca 90 hektar stora triangeln i Österås erbjuder ett underlag för Vetenskapsparken att växa betydligt.Området beräknas vara helt färdigbyggt före hälften av det innevarande århundradet.

- Om den nuvarande tillväxttakten fortsätter kan området bli färdigt även snabbare. I vilket fall som helst är det viktigt att vi har ett optimalt läge med mycket attraktiv utvecklingspotential och möjligheter för modiga innovationer, bedömer Hintsanen.

Framtidsbilden har utarbetats genom ett brett samarbete. I samarbetet har deltagit förutom Åbo stad bl.a. universiteten och högskolorna i området, Turku Science Park Oy, Åbo Teknologifastigheter, Finlands Universitetsfastigheter, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt samt Åbo studentbystiftelse.

- Via de öppna Turku Future Forum-workshopparna har också en stor grupp representanter för områdets företag, studerande och experter inom olika branscher deltagit i arbetet med att skapa en framtidsvision för området. Vi har också fört diskussioner med invånarföreningarna om hur området borde utvecklas i framtiden, berättar projektchef Riitta Birkstedt.

Området kommer även i fortsättningen att utvecklas genom samarbete och mångsidiga partnerskap.

Läge, kompetens och en miljö som stödjer välbefinnande är attraktionsfaktorer

Entimmeståget till Helsingfors, centrum på gångavstånd och väldigt lockande bostadsområden med parkutsikt. Vetenskapsparkens område växer med till och med 20 000 invånare när nya bostäder byggs vid utkanten av Kuppisparken, i Österås och i studentbyn. Invånarantalets kraftiga tillväxt gör området livligare dygnet runt och leder till att serviceutbudet blir mer mångsidigt.

- Vetenskapsparkens läge intill centrum är idealiskt med tanke på boende. De mångsidiga tjänsterna i centrum är lättillgängliga. Högklassiga cykelrutter, parkeringstjänster, samåkningstjänster för bilister, utlåning av cyklar samt den intelligenta servicetrafiken underlättar vardagsresandet och minskar behovet av användning av egen bil. Dessa faktorer stödjer en smidig vardag och människornas välbefinnande, säger Hintsanen.

Välbefinnande och människonärhet i stadsmiljön stöds även genom utveckling av de offentliga stadsutrymmena. Att göra de mest centrala lederna till bulevarder förenklar trafiken inom området och ökar trivsamheten i omgivningen. Nya öppna platser, promenader och parkliknande stadsutrymmen fungerar som plattformar för många olika typer av möten och en särpräglad stadskultur.

Bild: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy.

En välfärdsfrämjande miljö är attraktiv också med tanke på företagsverksamheten. Förutom intressanta arbetsuppgifter lockas utbildad arbetskraft också av faktorer som påverkar livskvaliteten, såsom en smidig vardag och möjligheter till fritidsverksamhet. I Vetenskapsparken finns alla vardagsverksamheter nära.

- När arbete och fritid i framtiden knyts ihop och man arbetar allt mer flexibelt hemma, på kaféer och parker under olika tider av dygnet blir också kvaliteten i stadsmiljön en viktig attraktionsfaktor vid lockandet av yrkeskunnig arbetskraft. Utvecklingen av Kuppis park och dess tjänster som en oas för motion, idrott och välfärd dygnet runt ger ett enastående mervärde för anställda, studerande och invånare, anser Hintsanen.

Att locka kompetent arbetskraft kommer att bli en allt viktigare utmaning i framtiden i takt med att konkurrensen mellan olika stadsområden hårdnar. Förutom tillväxtcentren i södra Finland lockas de bästa begåvningarna allt oftare också av tillväxt- och innovationskluster utomlands. I dagsläget uppskattar man att behovet av att rekrytera högt utbildad personal i Egentliga Finland kommer att nästan fördubblas före 2020.

- De starka klustren CleanTurku, ExperienceTurku, HealthTurku, MaritimeTurku, Smart&WiseTurku och TechTurku är globalt betydande kompetenshelheter med kända företag och aktörer inom vetenskaps- och högskolebranschen. Dessa lockar också experter till området, anser Niko Kyynäräinen, vd för Turku Science Park Oy.

Utvecklandet framskrider i stora helheter

Utvecklandet av Vetenskapsparken pågår som bäst och ett stort antal lyftkranar reser sig mot himlen. Hälsocampuset kompletteras med flera nya sjukhus när man utöver T3 och Medisiina D börjar bygga ÅUCS psykiatriska sjukhus och Pohjola sjukhus i området. Med hjälp av Masterplan tryggas möjligheterna att utvidga koncentrationen av toppkompetens inom hälsovård också i framtiden. Därtill bygger man för fullt i studentbyn. Upp till 1 000 nya studentbostäder ska stå färdiga före 2022. Den nya bollhallen och Besöks- och innovationscentret JOKI invigs redan under de närmaste veckorna.

Universitetscampuset koncentreras och livas upp under de närmaste åren då nya lokaler för studier, forskning, startup-verksamhet och boende byggs i området. Åbo yrkeshögskolas nya campus för i sin tur med sig tusentals studerande intill företagsklustret i Kuppis. Man förbereder sig också för en mer omfattande koncentration av den tekniska utbildningen.

- Vetenskapsparken är redan för tillfället ett viktigt startup-kluster, men kan utvecklas vidare till en internationell hub. Till exempel Rolls Royces internationella forsknings- och utvecklingscentrum för autonoma fartyg verkar som en gemensam utvecklingshub i Vetenskapsparken, konstaterar Kyynäräinen.

Bild: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Utvecklandet av utvidgningsområdet i Österås framskrider etappvis i stora helheter. I första skedet förbättras trafikförbindelserna i området och man bygger en förbindelse mellan Kuppis och Österås som binder områdena till varandra. Enligt Hintsanen ligger fokus vid utvecklingen av området förutom på en fungerande basinfrastruktur också på teknologierna i en smart och hållbar stad.

- Vetenskapsparken blir stadens mest energieffektivt byggda område och ett skyltfönster för lokal toppkompetens. Smarta byggnader som utgår från en hållbar områdesplanering och 5G-infrastruktur som möjliggör höghastighetsförbindelser erbjuder ett attraktivt underlag för kunskapsintensiv företagsverksamhet. Området fungerar också som en forsknings- och testmiljö för nya produkter, applikationer och tjänster, beskriver Hintsanen.

Vetenskapsparken utvecklas genom intensivt samarbete mellan olika aktörer, där var och en bidrar med sin egen insats och expertis.

- Staden främjar i sin tur utvecklingen. Den visar riktningen, skapar möjligheter och sammanför aktörerna, säger Birkstedt.

Alla visualiseringsbilder av Åbo Vetenskapspark: bit.ly/turuntiedepuisto (på finska)

Presentation av Åbo Vetenskapspark (pdf) (på finska)

Spetsprojektet Campus och vetenskapspark

Åbo Vetenskapsparks Masterplan har beretts som en del av spetsprojektet Campus och vetenskapspark som fastställts av Åbo stadsfullmäktige. Projektets mål är att stärka områdets internationella dragningskraft samt förena funktionalitet, markanvändning, byggande och trafik till en heltäckande utveckling av staden. Med denna helhet stärker vi samtidigt stadens och stadsmiljöns tillväxt och dragningskraft samt den smarta utvecklingen av stadens servicekanaler.

 

Nyckelord: