Partnerskapsprojektet för Kuppis spets

Med Vetenskapsparkens däck, som förbinder Kuppis och Österås, kommer det att bildas en attraktiv koncentration av bostäder, tjänster samt ny kompetens och arbete att byggas runt Kuppis tågstation. Den livskraftiga stadsdelens kärna bjuder på ramverk för växelverkan och naturliga möten mellan olika aktörer. Åbos andra centrum formas till den urbana Vetenskapsparken.

För Kuppis spets område behövs en övergripande plan på hög nivå, som inkluderar centrumliknande byggande, höga byggnader och mångsidiga hybridhus. Området är centralt för den planerade Entimmeståget och annan kollektivtrafik, så för att förbättra tillgängligheten och rörligheten inom området behövs fungerande lösningar för att integrera Kuppis station och mobilitetstjänster.

Planeringsområdet som anskaffas ligger huvudsakligen i industriområdet Österås, som är ett område med förändrad markanvändning. Området består för närvarande av till exempel områden i industri- och kontorsanvändning, allmänna områden, trafikområden och tillhörande sidoområden och tillfälliga parkeringsområden. Majoriteten av fastigheterna ägs av staden, men området består också av privatägda och arrenderade områden och ett järnvägsområde som tillhör statens Trafikledsverket.

Infrastrukturprojekten för den offentliga anskaffningen och mer detaljerad planering kommer att inriktas på det framtida däckets omgivning i stadens markägandeområde. Stadsplanen för hela planeringsområdet ska förnyas bredare utifrån den övergripande planen och vidareutvecklingen under alliansfasen i samarbete med markägarna.

Planeringsområdet utgör ett center för både trafik och funktionalitet för området mellan två nu tämligen separata distrikt. Med däcket avlägsnas barriären som består av Helsingforsvägen och järnvägen och Österås blir en naturlig del av Vetenskapsparkens område.

Anskaffningens delhelheter:

  • En övergripande plan, utifrån vilken en stadsplan utarbetas och de andra delhelheter genomförs.
  • Ett infrastrukturprojekt vars delar består av däcket som sträcker sig över Helsingforsgatan och järnvägsspåren mot Helsingfors samt  en parkeringsanläggning som byggs till Österås.
  • Åbo yrkesinstitutets Taito-campus, som får synergifördelar från Åbo yrkeshögskola och områdets andra campusaktörer.
  • Möjligheter för tilläggsanskaffningar (optioner), som är värda att genomföra som en del av däckprojektet.
  • Skyldigheter och byggrätter som förpliktar den som genomför projektet att bygga kontors-/affärslokaler och att utnyttja den obligatoriska parkeringsanläggningen i området samt berättigar till att upphandla den definierade bostadsbyggrätten i motsvarande proportion.

+ Beställarens option: Extra däck. Användningen av optionen kommer att beslutas separat.

 

Video från anskaffningens vinnare Terävin kärki: Lundén Architecture Company, Cobe & Arkkitehdit von Boehm – Renell.