Logistiskt attraktivt

Åbo Vetenskapsparks styrka ligger i ett utmärkt läge i närheten av stadskärnan och med goda trafikförbindelser. Utvecklandet av vetenskapsparken framskrider etappvis i stora helheter och samtidigt utvecklas des trafik- och transportlösningar alltmer.

Knutpunkt för trafik och rörlighet

Ett vidsträckt däck över Helsinforsgatan och järnvägen med sina nya tjänster fogar Kuppis och Österås stadigt ihop och stärker områdets karaktär som en logistisk knutpunkt. Det planerade entimmeståget till Helsingfors sträcker Vetenskapsparken som en intensivt sammanbunden del av huvudstadsregionens enhetliga pendlingsområde.

Högklassiga cykelrutter, parkeringstjänster, samåkningstjänster för cyklar och bilar samt nya lösningar för gång- och cykeltrafiken och den smarta trafiken underlättar resandet och minskar behovet av användning av egen bil. Sömlöst sammanfogade rörlighetens former och tjänsterna som stöder dessa gör vardagen i Vetenskapsparken smidigt.

Spårvägen till stadstrafiken?

Planeringen av spårvägen fortsätter i Åbo baserande på Vetenskapsparkens och hamnens linjer. Spårvägslinjerna sammankopplar stadens viktigaste stadsutvecklingsprojekt: Vetenskapsparken, utvecklandet av centrumområdet och Slottsstaden. Vetenskapsparken, utvecklandet av centrumområdet och Slottstaden.

Med lösningen strävar man efter förutom att göra trafiken smidigare också stärka stadens tillväxt och attraktivitet. Genomförda utredningarna påvisar att en lyckad spårvagnslösning kan också hämta med sig mycket betydande positiva verkningar på tillväxten och regionalekonomin.

Entimmeståget väntar på starttillståndet

Entimmeståget planeras vara en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Det skapar en enhetlig pendlingsområde för 1,5 miljoner människor då det blir färdigt. Entimmeståget ökar ekonomins produktivitet med att förbättra arbetskraftens mobilitet och med att förstärka kontakter mellan företagen och vetenskapssamfundet.

Staten och kommunerna vid banan är delägare i Entimmestågets projektbolag som främjar färdigställandet av tågförbindelsen. Staten har beviljat Entimmeståget 40 miljoner euro för planeringskostnader och konkreta planen för projektet är planeringen har kommit långt.

Byggprojektet för Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo inleds i slutet av våren 2021. Projektet möjliggör den snabba tågförbindelsen, men också att inleda närtågstrafiken och utveckla markanvändningen i stationsregionen.

Ifall planeringen och finansieringen av byggandet skrider fram som väntat, kan man stiga på snabba tåget redan i början av 2030-talet.