Tiedepuiston kansi

Tiedepuiston kannen alueen kilpailutus käynnistettiin julkisena hankintana 2.7.2021. Turun kaupunginhallitus päätti kuitenkin 5.10.2021, että Tiedepuiston kansihanketta koskeva hankintamenettely keskeytetään tarjouspyynnössä havaitun virheen korjaamiseksi. Hankinta käynnistetään mahdollisimman pian uudelleen.

Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän Tiedepuiston kannen myötä Kupittaan aseman ympärille rakentuu asumisen, palveluiden sekä uuden osaamisen ja työn vetovoimainen keskittymä. Elinvoimaisen kaupunginosan ydin tarjoaa puitteet eri tahojen vuorovaikutukselle ja luonteville kohtaamisille. Urbaaniin Tiedepuistoon muodostuu Turun toinen keskusta.

Kannen alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Alue on suunnitteilla olevan Tunnin juna -yhteyden ja muun joukkoliikenteen kannalta keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

Hankinnan kohteena oleva suunnittelualue sijoittuu valtaosin Itäharjun teollisuusalueelle, joka on muuntuvan maankäytön aluetta. Alueella on tällä hetkellä mm. teollisuus- ja toimistokäytössä olevia alueita, yleisiä alueita, liikennealueita sekä niihin liittyviä vierialueita ja väliaikaisia pysäköintialueita. Valtaosa kiinteistöistä on kaupungin omistuksessa, mutta alueella on myös yksityisessä omistuksessa ja vuokrahallinnassa olevia alueita sekä valtion Väylävirastolle kuuluva raidealue.

Julkisen hankinnan infrahankkeet ja tarkempi suunnittelu kohdistuvat tulevan kannen ympäristöön kaupungin maanomistusalueelle. Koko suunnittelualueen asemakaavaa on tarkoitus uudistaa laajemmin kokonaissuunnitelman ja allianssivaiheen jatkokehityksen pohjalta yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Suunnittelualue muodostaa liikenteellisesti ja toiminnallisesti kokoavan keskuksen kahden nyt varsin erillisen kaupunginosan väliselle alueelle. Uudistusten myötä Helsinginkadun ja rautatien estevaikutus poistuu ja Itäharju tulee luontevaksi osaksi Tiedepuiston aluetta.

Hankinnan neljä osakokonaisuutta:

  • Kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan asemakaava ja jonka osana muut osakokonaisuudet toteutetaan.
  • Infrahanke, jonka osina ovat Helsinginkadun ja -radan ylittävä kansi sekä Itäharjun puolelle rakennettava velvoitepysäköintilaitos.
  • Turun ammatti-instituutin Taito-kampus, joka saa synergiaetuja Turun AMK:sta ja alueen muista kampustoimijoista.
  • Lisähankintamahdollisuudet (optiot), jotka on kannattavaa toteuttaa osana kansihanketta.
Ilmakuvaan piirretty Tiedepuiston kansihankkeen aluerajaus.
Tiedepuiston kansihankkeen suunnittelualue.